Ball catcher meshes

An aluminium ball catcher

An aluminium ball catcher of height 4 to 9m, mounted on a hinge or a barrel.

Zdjęcia realizacji